KVKK Aydınlatma Metni

                                               K.V.K.K. AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİDİR

 

            KARAMEHMET PETROL ÜRÜNLERİ İŞLETMESİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak, 6698 sayılı Kanunu kapsamında, kişisel verilerinizin korunmasına büyük bir önem ve özen gösteriyoruz.

            Veri sorumlusu sıfatı ile KARAMEHMET PETROL ÜRÜNLERİ İŞLETMESİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak, kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işleyeceğimizi bildirmek ve 6698 sayılı Kanun kapsamında haklarınızı sizlere hatırlatmak amacıyla, bu aydınlatma metnini kaleme almış bulunuyoruz.

            Kişisel verilerinizi, işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar, yine ilgili mevzuatta hüküm altına alınan ilkeler çerçevesinde saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

            Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda, mevzuatın öngördüğü süre ile sınırlı olmak kaydıyla saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinize, yetkisiz kişiler/kuruluşlar tarafından erişilmemesi ve bu verilerinizin kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gerekli tedbirler, şirketimiz tarafından alınmıştır. Güncel mevzuat hükümleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun ilke kararları şirketimiz tarafından takip edilmekte ve kişisel verilen korunması adına gerekli tedbirler güncel mevzuat ve kurul ilke kararları ışığında şirketimiz tarafından alınmaktadır.

            Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

KİŞİSEL VERİ

            6698 sayılı Kanunun 3. maddesinde kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda; isim, soy isim, telefon, plaka bilgilerinin yanı sıra kişinin ailevi, sosyal ve ekonomik bilgileri de kişisel veri niteliğindedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ ŞU AMAÇLAR İÇİN İŞLENMEKTEDİR;

            Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak ve bilgilendirmek için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve faaliyetlerinin yürütülmesinin temini, Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, iletişimin sağlanması, ürün ve hizmet alım satım süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Kartsız ödeme yöntemlerinin uygulanabilmesi ve ilgili süreçlerin yönetilmesi, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

HAKLARINIZ;

            6698 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
  • Aktarıldığı 3. Kişilere eksik veya yanlış işlenme durumunda düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini isteme,
  • Otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme,
  • K.V.K.K.’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar oluşması durumlarında zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatırız.

            Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ŞİRKET için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

            Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli belgeler ile 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz haklarınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Mahmudiye Mah. Ankara Cad. No:108 İnegöl/BURSA adresine yazılı olarak bizzat elden, noter kanalıyla veya vekil aracılığı ile gönderebilir veya e-posta yoluyla info@karamehmetpetrol.com.tr adresine iletebilirsiniz.

ŞİRKETİMİZ, sınırlı hallerde işbu Aydınlatma Metni hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik ve benzeri yetkili makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektirdiği haller, yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri ve kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

 

           

 

 

 

 

About